SXMT

sxmt

sxmt

Blog Article

Xổ số là gì? Các loại hình xổ số mới nhất hiện nay được pháp luật quy định gồm những loại hình nào?
Cho anh hỏi: Xổ số là gì? Các loại hình xổ số mới nhất hiện nay được pháp luật quy định gồm những loại hình nào? Những đối tượng nào được tham gia dự thưởng xổ số? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh T. (Hậu Giang)
Xổ số là gì?
Hiện nay, Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số cũng như trong các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan không có quy định nào định nghĩa cụ thể "Xổ số là gì".

Tuy nhiên, xổ số có thể được hiểu là một loại hình liên quan đến việc dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, chọn các con số, trong đó có người tham gia dự thưởng và có việc trả thưởng.

Các loại hình xổ số mới nhất hiện nay được pháp luật quy định gồm những loại hình nào?
Các loại hình xổ số được quy định theo Điều 7 Nghị định 30/2007/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 78/2012/NĐ-CP) bao gồm:

Các loại hình xổ số
1. Xổ số truyền thống.
2. Xổ số tự chọn số (thủ công, điện toán).
3. Xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc).
4. Các loại hình xổ số khác theo quy định của pháp luật.
5. Bộ Tài chính quy định danh mục sản phẩm cụ thể đối với các loại hình xổ số theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP trong từng thời kỳ để bảo đảm mục tiêu quản lý của Nhà nước.
Như vậy, các loại hình xổ số mới nhất hiện nay được pháp luật quy định bao gồm:

- Xổ số truyền thống.

- Xổ số tự chọn số (thủ công, điện toán).

- Xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc).

- Các loại hình xổ số khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo Điều 6 Thông tư 75/2013/TT-BTC có hướng dẫn cụ thể các loại hình xổ số như sau:

Loại hình và sản phẩm xổ số phát hành
1. Đối với loại hình xổ số truyền thống:
a) Xổ số truyền thống 5 chữ số;
b) Xổ số truyền thống 6 chữ số.
2. Đối với loại hình xổ số lô tô thủ công:
a) Xổ số lô tô tự chọn 2 chữ số;
b) Xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số;
c) Xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số;
d) Xổ số lô tô tự chọn 2 cặp số;
đ) Xổ số lô tô tự chọn 3 cặp số;
e) Xổ số lô tô tự chọn 4 cặp số.
3. Đối với loại hình xổ số biết kết quả ngay:
a) Xổ số bóc biết kết quả ngay;
b) Xổ số cào biết kết quả ngay.
Xổ số là gì? Các loại hình xổ số mới nhất hiện nay được pháp luật quy định gồm những loại hình nào? (Hình từ Internet)

Những đối tượng nào được tham gia dự thưởng xổ số?
Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số được quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2007/NĐ-CP như sau:

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số
1. Công dân Việt Nam ở trong nước.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
3. Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
Các đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước more info quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Như vậy, các đối tượng tham gia dự thưởng xổ số bao gồm:

- Công dân Việt Nam ở trong nước.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Lưu ý: Các đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được giải thích theo Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015 là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 75/2013/TT-BTC sau:

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số
1. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:
a) Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;
b) Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Quyền của khách hàng tham gia dự thưởng xổ số
a) Được công ty xổ số kiến thiết trả thưởng đầy đủ giá trị của các giải thưởng khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này;
b) Được yêu cầu công ty xổ số kiến thiết giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;
c) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
3. Trách nhiệm của khách hàng tham gia dự thưởng xổ số
a) Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 và các quy định có liên quan tại Thông tư này;
b) Bảo quản tờ vé xổ số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số theo đúng quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này và quy chế tham gia dự thưởng do công ty xổ số kiến thiết quy định;
c) Khi trúng thưởng khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định tại Thông tư này;
d) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Report this page